**** Bread Crumbs ****

Početna strana | Ћирилица | English | Kontakt

Sertifikacionо telo MUP-a Republike Srbije

Смањи величину слова Врати величину слова на почетну Повећај величину слова

 

 

POSTUPAK IZDAVANJA I OBNAVLJANJA KVALIFIKOVANIH ELEKTRONSKIH SERTIFIKATA

 

Termin za izdavanje kvalifikovanog elektronskog sertifikata se može zakazati preko portala еУправа

 

 

RB Dokumentacija potrebna za podnošenje zahteva za izdavanje sertifikata Word PDF
1. Opšti uslovi izdavanja kvalifikovanih elektronskih sertifikata Opšti uslovi pružanja usluge izdavanja kvalifikovanih elektronskih sertifikata Opšti uslovi pružanja usluge izdavanja kvalifikovanih elektronskih sertifikata
2. Zahtev za izdavanje i obnavljanje kvalifikovanog elektronskog sertifikata - Obrazac 1. Zahtev za pružanje usluge izdavanja i obnavljanja kvalifikovanog elektronskog sertifikata Zahtev za pružanje usluge izdavanja i obnavljanja kvalifikovanog elektronskog sertifikata
3. Ugovor o izdavanju kvalifikovanih elektronskih sertifikata Ugovor o  pružanju usluge izdavanja kvalifikovanih elektronskih sertifikata Ugovor o  pružanju usluge izdavanja kvalifikovanih elektronskih sertifikata
4. Postupak izdavanja i obnavljanja kvalifikovanih elektronskih sertifikata Postupak izdavanja i obnavljanja kvalifikovanih elektronskih sertifikata Postupak izdavanja i obnavljanja kvalifikovanih elektronskih sertifikata

 

 

Korisnik је fizičko lice kome se pruža usluga izdavanja kvalifikovanog elektronskog sertifikata.

Registarciono telo je organizaciona jedinica izdavaoca sertifikata ovlašćena za vršenje poslova registracije korisnika, odnosno organizaciona jedinica MUP-a nadležna za izdavanje ličnih identifikacionih dokumenata.

Aktivacioni podatak je korisnički PIN, koji korisnik dobija u zaštićenoj koverti prilikom preuzimanja lične karte sa čipom.

 

 

Postupak izdavanja sertifikata

 

Preduslov za izdavanje kvalifikovanog elektronskog sertifikata (u daljem tekstu „sertifikat“) korisniku je da korisnik ima važeći identifikacioni dokument (ličnu kartu sa čipom izdatu posle 18.08.2014. godine) i da zna svoj korisnički PIN. U slučaju da je korisnik zaboravio svoj PIN, potrebno je da pre podnošenja zahteva za izdavanje sertifikata, podnese zahtev za deblokadom lične karte sa promenom PIN-a. Dokumentaciju potrebnu za podnošenje zahteva za izdavanje sertifikata korisnik dobija od službenika registracionog tela ili preuzima ovde.

 

1. Korisnik službeniku registracionog tela (u daljem tekstu „službenik“) predaje popunjen i svojeručno potpisan Zahtev za pružanje usluge izdavanja i obnavljanja kvalifikovanog elektronskog sertifikata - Obrazac 1. (u daljem tekstu „Zahtev za izdavanje sertifikata“) sa zaokruženim brojem ispred opcije „Izdavanje sertifikata“, odnosno brojem 1.

 

2. Uz zahtev prilaže dva primerka svojeručno potpisanog dokumenta Opšti uslovi izdavanja kvalifikovanih elektronskih sertifikata (u daljem tekstu „Opšti uslovi izdavanja sertifikata“).

 

3. Na zahtev korisnika zaključuje se Ugovor o pružanju usluge izdavanja kvalifikovanih elektronskih sertifikata (u daljem tekstu „Ugovor“) u dva primerka. Korisnik u prisustvu službenika potpisuje oba primerka Ugovora, а službenik Ugovore overava pečatom Ministarstva unutrašnjih poslova, koji stavlja preko potpisa pomoćnika Ministra.

 

4. Nakon podnošenja Zahteva za izdavanje sertifikata i potpisivanja Ugovora službenik započinje proces izdavanja sertifikata, pri čemu u predviđeno polje unosi e-mail korisnika iz zahteva, ako je korisnik u zahtevu naveo da je potrebno u sertifikat upisati e-mail.

 

5. U procesu izdavanja sertifikata neophodno je uneti aktivacioni podatak (PIN) koji je poznat samo korisniku.

 

6. Potrebno je omogućiti korisniku, da u procesu izdavanja sertifikata u koraku koji zahteva unos PIN-a, sam unese svoj PIN.

 

7. Nakon upisa sertifikata u čip lične karte službenik spaja Zahtev sa po jednim primerkom Ugovora i Opštih uslova izdavanja sertifikata i odlaže ih na čuvanje, a korisniku predaje ličnu kartu i po jedan primerak Ugovora i Opštih uslova izdavanja sertifikata. Na ovaj način je završen postupak izdavanja sertifikata.

 

 

Postupak obnavljanja sertifikata

 

Preduslov za obnavljanje sertifikata korisniku je da korisnik ima važeću ličnu kartu i važeći Ugovor. Korisnik zahteva obnavljanje sertifikata u slučaju da je istekao period važnosti sertifikata izdatog na dan sklapanja Ugovora.

 

1. Korisnik predaje službeniku popunjen i svojeručno potpisan Zahtev za pružanje usluge izdavanja i obnavljanja kvalifikovanog elektronskog sertifikata - Obrazac 1. (u daljem tekstu „Zhatev za obnavljanje sertifikata“) sa zaokruženim brojem ispred opcije „Obnavljanje sertifikata“, odnosno brojem 2.

 

2. Službenik na osnovu primljenog Zahteva za obnavljanje sertifikata započinje proces obnavljanja sertifikata, pri čemu u predviđeno polje unosi e-mail korisnika iz zahteva, ako je korisnik u zahtevu naveo da je potrebno u sertifikat upisati e-mail.

 

3. U procesu obnavljanja sertifikata neophodno je uneti aktivacioni podatak (PIN) koji je pozanat samo korisniku.

 

4. Potrebno je omogućiti korisniku, da u procesu obnavljanja sertifikata u koraku koji zahteva unos PIN-a, sam unese svoj PIN.

 

5. Nakon upisa sertifikata u čip lične karte službenik korisniku predaje ličnu kartu, a Zhtev za obnavljanje sertifikata odlaže na čuvanje. Na ovaj način je završen postupak obnavljanja sertifikata.